صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

مناقصه خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی

خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار می گردد.

                                                                  باسمه تعالي

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول-نوبت دوم)

شماره  2002001403000284 مورخ 5/10 /1402 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 267 سال 1402

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  خرید نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 3000000000 ریال می باشد.

ج ) مدت اجرای کار: 12 ماه

د)دستگاه نظارت: مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

ه ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  16/10/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 27/10/1402

زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه27/10/1402

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت