صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

مناقصه حصارکشی زمین تصفیه خانه فاضلاب سردرود

حصارکشی زمین تصفیه خانه فاضلاب سردرود از محل اعتبارات عمرانی

                                                                  باسمه تعالي

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول )

شماره  2002001403000305 مورخ 1/11/1402 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 284  سال 1402

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: حصارکشی زمین تصفیه خانه فاضلاب سردرود از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه ساختمان و ابنیه واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 30144366624 ريال

ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 1507218331ریال می باشد.

د ) مدت اجرای کار: 6 ماه

ه)دستگاه نظارت: حوزه معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  12/11/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 25/11/1402

زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه25/11/1402

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت