صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
سه شنبه, 28 فروردین, 1403

مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره عین الدین بستان آباد و تکمیل استادیوم ورزشی شهدای ورزقان

مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره عین الدین بستان آباد و تکمیل استادیوم ورزشی شهدای ورزقان

فراخوان مناقصه عمومی  

اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی  در نظر دارد مناقصه پروژه  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره عین الدین بستان آباد و تکمیل استادیوم ورزشی شهدای ورزقان به شماره  2002000111000022 و 2002000111000023 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ  26/12/1402 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 08:00 صبح روز شنبه تاریخ 26/12/1402 تا تاریخ 05/01/1403 خواهد بود.

برآورد اولیه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره عین الدین بستان آباد:  058/447/734/47 ریال

برآورد اولیه تکمیل استادیوم ورزشی شهدای ورزقان: 175/677/496/274 ریال

سپرده شرکت در مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره عین الدین بستان آباد مبلغ 353/722/386/2 ریال و تکمیل استادیوم ورزشی شهدای ورزقان 859/833/724/13 ریال به حساب 4054005507565584 نزد بانک ملی دارایی جنوب غرب به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی واریز(گرفتن شناسه واریز از واحد مالی اداره کل برای واریزهای نقدی الزامی است) یا ضمانت نامه بانکی به نفع اداره کل تا سه ماه اعتبار داشته باشد تهیه فرمایید.

شرایط الزامی متقاضیان: ارائه اساسنامه- روزنامه رسمی- گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه (حداقل پایه 5 ابنیه)

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:00 روز پنجشنبه تاریخ 16/01/1403

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز شنبه  تاریخ  18/01/1403

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : اصل ضمانت نامه بانکی به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی واقع در استادیوم یادگار امام(ره) تحویل داده خواهد شد.

آدرس:  تبریز- اتوبان شهید کسایی- استادیوم یادگار امام (ره) – پیست دوچرخه سواری – دفتر فنی و مهندسی – امور قراردادها و تلفن: 35412711-041

هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت