صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

عملیات برداشت اطلاعاتی مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب

اجرای عملیات برداشت اطلاعاتی مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطار 200 تا 800 میلیمتر براساس استانداردWRC و ضابطه شماره 677 در محدوده شهر تبریز

 باسمه تعالی

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

شماره 273 سال 1402

  شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:

ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت اجرای کار(ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال)
1 273 اجرای عملیات برداشت اطلاعاتی مکانی ، شستشو ، لایروبی ، تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در اقطار 200 تا 800 میلیمتر براساس استانداردWRC و ضابطه شماره 677 در محدوده شهر تبریز

به شماره 2002001403000293 مورخ 12/10/1402

2،478،888،270 12 49،577،765،400

 

را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 23/10/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 4/11/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 4/11/1402

سایت www.abfaazarbaijan.ir

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت