صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 1 تیر, 1403

عملیات اجرایی احداث مخزن 50 و حصارکشی، تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع روستای آوارسین (خداآفرین)

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  عملیات اجرایی احداث مخزن 50 و حصارکشی، تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع ، موتورخانه سرچاهی و تجهیزات چاه روستای آوارسین (خداآفرین) از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید.

 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شماره  2003001403000011مورخ 18/2/1403 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 11 سال 1403

 

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  عملیات اجرایی احداث مخزن 50 و حصارکشی، تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه توزیع ، موتورخانه سرچاهی و تجهیزات چاه روستای آوارسین (خداآفرین) از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 23733054458 ريال

ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 1186652722  ریال می باشد.

د ) مدت اجرای کار: 8 ماه

ه)دستگاه نظارت: نماینده مجری طرحهای آبرسانی

و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  27/2/1403

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 9/3/1403

زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه9 /3/1403

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت