صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

اگهی مناقصه خريد کنتور سه فاز مستقيم

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصات عمومي دو مرحله ای نسبت به خريد به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.

 آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای

 

رديف موضوع مناقصه شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت سپرده شركت درمناقصه (ريال)
1 خريد کنتور سه فاز مستقيم 10-100 طرح فهام 1 بدون قاب و فيوز 1402/108 2002005090000111 5.575.000.000
2 خريد کنتور سه فاز مستقيم 10-100 طرح فهام 1 با قاب و بدون فيوز 1402/109 2002005090000112 2.150.000.000

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصات عمومي دو مرحله ای نسبت به خريد به شرح جدول ذيل اقدام نمايد.

در صورت تمايل به شركت در مناقصه رعايت نكات ذيل الزامي است .

1- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ 23/11/1402 لغايت 28/11/1402 ،به سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

“سامانه تدارکات الکترونيک دولت  -(دريافت اسناد)                                                  www.setadiran.ir

“پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس-(ملاحظه آگهي)                         www.tavanir.org.ir

2- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات : پيشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصوير کليه مدارک پاکت های (الف ،ب ،ج)در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت تا ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 12/12/1402 ،نسبت به تحويل اصل پاکت الف طبق شرايط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 12/12/1402 به دبيرخانه مركزي شركت به آدرس تبريز بلوار استاد شهريار خيابان گلکار شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقي اقدام نمايند. زمان بازگشايي پاکات ارزيابي کيفي پيشنهادات واصله در ساعت 11:00 روز شنبه 12/12/1402 خواهد بود. بازگشايي پاکات مناقصه (الف ،ب و ج) پس از ارزيابي کيفي شرکت کنندگان به ترتيب در ساعت 09:00 و 11:00   روز چهارشنبه مورخ 16/12/1402 خواهد بود.

3- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

4– پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين های معتبر از جمله واريز نقدی ، ضمانتنامه بانکی و … اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد . توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء ، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهي مناقصه واصل شود مطلقا” ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برندگان مناقصه مي باشد.

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت