صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
یکشنبه, 24 تیر, 1403

آگهی مناقصه چاه عمیق شهر ترک واقع در اراضی روستای چرور

آگهی مناقصه چاه عمیق شهر ترک واقع در اراضی روستای چرور

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

شماره های 46 سال 1403

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:

 

ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه(ریال) مدت اجرای کار (ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال) محل اعتبار
1 46 چاه عمیق شهر ترک ( واقع در اراضی روستای چرور)

 به شماره 2003001403000060 مورخ 19/4/1403

1،120،776،757 3 22،415،535،152 غیرعمرانی

 

و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي به پیمانکار دارای واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 30/4/1403

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 10/5/1403

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 10/5/1403

سایت www.abfaazarbaijan.ir

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت