صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

آگهی مناقصه ویدئو متری-بهسازی و اصلاح و ترمیم چاههای شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی

ویدئو متری-بهسازی(برس زنی-اسیدشوئی-ایر شوک-خروج رسوبات) و اصلاح و ترمیم نحل پارگی جدار بهمراه نصب جدارکمکی (درصورت نیاز) چاههای شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی

 

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شماره  2002001403000312  مورخه 8/11/1402 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 289  سال 1402

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  ویدئو متری-بهسازی(برس زنی-اسیدشوئی-ایر شوک-خروج رسوبات) و اصلاح و ترمیم نحل پارگی جدار بهمراه نصب جدارکمکی (درصورت نیاز) چاههای شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی از محل اعتبارات غیر عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه آب واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 30000000000 ريال

ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 1500000000  ریال می باشد.

د ) مدت اجرای کار: 3 ماه

ه)دستگاه نظارت: مدیر امور آب وفاضلاب تبریز

و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  18/11/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 2/12/1402

زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه2/12/1402

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت