صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
جمعه, 29 تیر, 1403

آگهی مناقصه نگهداری شبکه ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب آذرشهر

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی درنظر دارد عـملیات مربوط نگهداری شبکه ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب آذرشهر را از طریق مناقصه واگذار نماید

 

باسمه تعالی

 

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شماره های 251 سال 1402

 

شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی درنظر دارد عـملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:

 

ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه(ریال) مدت اجرای کار(ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال)
1 251 نگهداری شبکه ، نصب انشعاب ، اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب آذرشهر

به شماره 2002001403000266 مورخ 16/9/1402

621،716،000 12 12،434،320،000

 

از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار دارای واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تاسیسات و تجهیزات یا دارای صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متناسب با ظرفیت کاری و رشته کاری واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 23/9/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 6/10/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 6/10/1402

سایت www.abfaazarbaijan.ir

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت