صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

آگهی مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای افشار شهرستان جلفا

عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای افشار شهرستان جلفا را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی

 باسمه تعالي

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

شماره 2002001403000292 مورخ  12/10/1402  مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 272 سال 1402

             شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به: عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای افشار شهرستان جلفا را از محل اعتبارات غیرعمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 14،514،812،550 ريال

ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل : 725،740،627ریال می باشد.

د ) مدت اجرای کار: 3 ماه

ه ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

و) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 19 مورخه 23/9/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 4/11/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 4/11/1402

سایت www.abfaazarbaijan.ir

 

 

 
                  م#محل امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل#م

 

 

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت