صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

آگهی مناقصه خرید 261 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی

موضوع مناقصه: خرید 261 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی به شرح اسناد مناقصه

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

موضوع مناقصه: خرید 261 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی به شرح اسناد مناقصه

دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شركت توزيع نيروي برق تبريز  واقـع در  تبريز كوي وليعصر، خيابان نظامي، اول خيابان قطران، شركت توزيع نيروي برق تبريز

مدت زمان تحویل: 9 ماه

مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران: از تاريخ  12 / 10 / 1402 لغايت 19 / 10 / 1402 با واريز وجه به مبلغ پانصد هزار ريال

مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد : پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري اسناد ارزیابی کیفی و کلیه مدارك پاكات الف ، ب و ج در سامانه ستاد تا ساعت 00: 14 مورخ  03 / 11 / 1402 ، نسبت به ارسال اصل پاكت الف به صورت لاك و مهر شده ظرف همان مهلت به دبيرخانه اينشركت اقدام نمايند.

تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهائی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : برابر 9.129.130.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

– شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي و مناقصه :

داشتن گواهی صلاحیت از شرکت توانیر (حضور در لیست وندور شرکت توانیر)

داشتن گواهی مطابقت با استاندارد تولید یا تایپ تست معتبر (از آزمایشگاه‌های معتبر)

ساعت ، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت 00: 08 مورخ  04 / 11 / 1402 طبقه ششم (سالن جلسات )

زمان و محل افتتاح پاکتهای الف و ب به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ( حداقل 65 ) از ارزیابی کیفی :

ساعت 00: 09  مورخ  11 / 11 / 1402 طبقه ششم (سالن جلسات)

كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند:

پايگاه مناقصات کشور Iets.mporg.ir//: http و سايت معاملات شرکت توانیر www.tavanir.org.irو سايت شرکت توزيع برق تبريزwww.toztab.ir 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت