صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
پنجشنبه, 31 خرداد, 1403

 آگهی مناقصه حفر 3حلقه چاه عمیق در محدوده اطراف کلانشهر تبریز

حفر 3حلقه چاه عمیق در محدوده اطراف کلانشهر تبریز از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی

  

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شماره  2002001403000313 مورخ 8/11/1402 مندرج در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

شماره 290  سال 1402

   شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایـجان شـرقی در نظر دارد عـملیات مربوط به:  حفر 3حلقه چاه عمیق در محدوده اطراف کلانشهر تبریز از محل اعتبارات عمرانی و از طریق مناقصه (عمومی) از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب) مبلغ برآورد اولیه معادل: 86258167856 ريال

ج ) مــبلغ سپرده تضـمین شرکت در فرآيند ارجاع کار معادل: 4312908392  ریال می باشد.

د ) مدت اجرای کار: 4 ماه

ه)دستگاه نظارت: مشاور مدیر عامل و مجری طرحهای ویژه تامین آب تبریز

و ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ز) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایت www.abfaazarbaijan.ir

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه  18/11/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستادایران ساعت 8صبح مورخه 4 /12/1402

زمان و تاریخ  بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10صبح مورخه4/12/1402

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت