صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
چهارشنبه, 9 خرداد, 1403

آگهی مناقصه انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند

مناقصه عمومي انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند سال  1403

دانشگاه صنعتی سهند

آگهي نوبت اول مناقصه عمومي

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند سال  1403دو مرحله ای که کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می شود با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:

1-  موضوع مناقصه:   انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند

2– نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي به مبلغ- 000/000/650/1 ریال بحروف یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال در وجه دانشگاه صنعتی سهند

3– محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از روز یکشنبه 13/10/1402 لغایت 16/10/1402 با واریز فيش بانكي به مبلغ 000/000/2 ريال به حروف دو میلیون ریال واريز به حساب  950100004001075403018321IR با شناسه   378075454122700004016833330014 نزد  بانك  مرکزی به نام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه سهند  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

4- مدارک مورد نیاز:

– رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت –  شناسه ملی شرکت –   صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی

– صلاحیت ور تبه بندی سازمان پارکها و فضای سبز –  سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.

5- مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 26/10/1402 می باشد.

6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 ساعت 11صبح و گشایش پاکتهای ج (قیمت)            روز سه شنبه مورخه  03/11/1402راس ساعت 11 صبح در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .

هزينه چاپ آگهي های روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.      تلفن :59 و04133458226

 

دانشگاه صنعتی سهند

آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند سال  1403دو مرحله ای که کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می شود با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد:

1-  موضوع مناقصه:   انجام نگهداری مناطق فضای سبز دانشگاه صنعتی سهند

2– نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكي به مبلغ- 000/000/650/1 ریال بحروف یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال در وجه دانشگاه صنعتی سهند

3– محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه : شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از روز یکشنبه 13/10/1402 لغایت 16/10/1402 با واریز فيش بانكي به مبلغ 000/000/2 ريال به حروف دو میلیون ریال واريز به حساب  950100004001075403018321IR با شناسه   378075454122700004016833330014 نزد  بانك  مرکزی به نام  درآمدهای اختصاصی دانشگاه سهند  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

4- مدارک مورد نیاز:

– رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت –  شناسه ملی شرکت –   صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی

– صلاحیت ور تبه بندی سازمان پارکها و فضای سبز –  سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید شده است.

5- مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 26/10/1402 می باشد.

6- زمان گشايش پاكتها : زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 ساعت 11صبح و گشایش پاکتهای ج (قیمت)            روز سه شنبه مورخه  03/11/1402راس ساعت 11 صبح در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود .

هزينه چاپ آگهي های روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.      تلفن :59 و04133458226

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت