صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
سه شنبه, 28 فروردین, 1403

آگهی مشارکت در ساخت یک قطعه تجاری واقع در محله 4 ناحیه 2 فاز 3 شهر جدید سهند

آگهی مشارکت در ساخت یک قطعه تجاری  واقع در محله 4 ناحیه 2 فاز 3 شهر جدید سهند شامل احداث یک قطعه تجاری ( پروژه تجاری چشمه ) به شماره 1325B124)) در قالب بسته مشارکتی

بسمه‌تعالي

 آگهی تمدیدمدت فراخوان شناسایی و انتخاب سرمایه‌گذار همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)

1-موضوع : مشارکت در ساخت یک قطعه تجاری  واقع در محله 4 ناحیه 2 فاز 3 شهر جدید سهند شامل احداث یک قطعه تجاری ( پروژه تجاری چشمه ) به شماره 1325B124)) در قالب بسته مشارکتی (2-1402) ( با مشخصات مندرج در جدول(1) ردیف1).

مشارکت در ساخت 25 قطعه مسکونی تراکم کم  واقع در محله 5 فاز 4 شهر جدید سهند شامل احداث جمعاً 25 قطعه مسکونی  (در قالب دو بسته الف و ب) تراکم کم به شماره های

1415R91-1415R90-1415R85-1415R77-1415R75-1415R73-1415R71-1415R70-1415R69-1415R68-1415R41-1415R32-1415R79-1415R30-1415R24-1415R95–1415R98-1415R97-1415R144-1415R132-1415R124-1415R114-1415R105-1415R150-1415R142

در قالب بسته مشارکتی (2-1402) (با مشخصات مندرج در جدول(1) ردیف2).

2- نام و نشانی شرکت عمران شهر جدید سهند: فاز دو، میدان عمران، شرکت عمران شهر جدید سهند. تلفن: 4-33437701-041 داخلی  202 -کدپستی 5331741133 .

3-نحوه مشارکت:

* سهم الشرکه تعیین شده برای شریک (سرمایه گذار) صرفا از کاربری تجاری و مسکونی احداث شده درجدول شماره 1 می باشد.

* میزان و درصدپیشنهادی برای شرکت عمران می بایست مساوی یا بیشتر از قدرالسهم پایه باشد و بالاترین میزان و درصد پیشنهادی برای شرکت عمران شهر جدید سهند به عنوان برنده فراخوان تعیین می گردد.

* نوع تضمین (پاکت الف) از نوع چک تضمین شده در وجه شرکت عمران شهر جدید سهند با ضمانت نامه بانکی دارای حداقل اعتبار 3 ماه در وجه شرکت عمران شهر جدیدسهند.

جدول شماره (1)
ردیف کد قطعه نام پروژه کاربری سطح اشغال درصد مساحت عرصه (متر مربع) تراکم درصد تعداد طبقات سازه‌ای مبلغ برآورد کل سرمایه گذاری (جمع آورده طرفین – تنزیل شده ) ریال سهم الشرکه شرکت عمران سهند (ریال) سهم الشرکه شریک (ریال) سهم الشرکه شرکت عمران سهند (درصد) سهم الشرکه شریک (درصد) مبلغ تضمین شرکت در فراخوان-پاکت الف-    (ریال)
1 1324B57 تجاری چشمه تجاری 80 65/3611 400 7 998ر284ر854ر657ر3 198ر645ر387ر924 800ر639ر466ر733ر2 27/25 73/74 425ر271ر289ر18
2 1415R91-90-85-77-75-73-71-70-69-68-41-32-79-30-24-150-142-144-132–124-114–105-98-97-95- 25قطعه مسکونی مسکونی (تراکم کم) 30 16318/43 60 2 411ر512ر804ر979ر2 384ر024ر316ر188ر1 027ر488ر488ر791ر1 88/39 13/60 562ر022ر899ر14

4-شرایط متقاضیان سرمایه گذاری:

الف: اشخاص حقوقی: مجاز به شرکت در فراخوان حاضر می باشند..

ب: اشخاص حقیقی : اشخاص حقیقی در صورت تمایل به شرکت در فراخوان حاضر الزاماً می بایست با شرکتهای حقوقی اقدام به تشکیل کنسرسیوم نمایند.

5-نحوه انتخاب سرمایه گذار: از طریق ارزیابی کیفی متقاضیان سرمایه گذاری و بازگشایی پیشنهاد های مالی واجدین شرایط حداقل امتیاز ارزیابی کیفی.

6- مبلغ کل سرمایه گذاری برای ردیف1 (پروژه تجاری چشمه): معادل 998ر284ر854ر657ر3 ریال، که برآورد آورده شرکت عمران شهر جدید سهند به مبلغ: 198ر654ر387ر924 ريال و برآورد آورده سرمایه گذار به مبلغ 800ر639ر466ر733ر2ریال­می­باشد مبلغ­کل­سرمایه­گذاری­برای­ردیف2­(25­قطعه­مسکونی):­­معادل 411ر512ر804ر979ر2ریال،­که­برآورد­آورده­شرکت­عمران­شهر­جدید­سهند­به­مبلغ: 384ر024ر316ر188ر1ریال و برآورد آورده سرمایه گذار به مبلغ 027ر488ر488ر791ر1ريال می باشد.

7- مدت دوره مشارکت پروژه(ردیف 1) :  36 ماه شمسی.

مدت دوره مشارکت پروژه(ردیف 2) :  12 ماه شمسی.

8-روشها، دستورالعملها و استانداردهاي اجرایی:

مقررات ملی ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیـین نامـه هـای نظام فنی واجرایی کشور که به تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط باشند.

9- مهلت دریافت اسناد فراخوان: از روز شنبه مورخ: 02/10/1402 لغایت روز چهارشنبه مورخ:06/10/1402 از ساعت 8:00 الی 15:30 از طریق مراجعه به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید سهند به صورت لوح فشرده قابل دریافت می باشد.

-از سرمایه گذارانی که اسناد فراخوان را دریافت نمودند درخواست می گردد چنانچه تمایل به تکمیل وارائه اسناد ندارند. مراتب را به صورت کتبی، حداکثر تا روز  شنبه مورخ 23/10/1402 به دبیرخانه شرکت عمران اعلام نمایند.

10 – تاریخ تحویل اسناد فراخوان: تا ساعت 15:30 روز چهار شنبه  مورخ: 27/10/1402  به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید سهند تحویل شود.

11- زمان و محل بازگشایی پاکات الف (ضمانت نامه) و ب(اسناد ارزیابی کیفی): ساعت 11:00 روز چهار شنبه  مورخ: 04/11/1402 نسـبت بـه بازگشـایی پاکـات الـف و ب اقـدام می گردد و پس از انجـام ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه (سرمایه گذارانی که حداقل امتیاز 60 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرارخواهند گرفـت (پاکت ج) ارائه پیشنهاد میزان و درصدشراکت) براي سرمایه گذارانی که در لیست کوتاه قرار میگیرند، بازگشایی خواهد شد.

12- زمان و محل بازگشایی پاکت ج (پیشنهاد میزان و درصد شراکت): ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ: 11/11/1402در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید سهند

13-  علاوه بر مشخصات ، کلیه ضوابط ، مقررات ملی ساختمان و سایر شرایط منجر به کلید تحویل به عهده ی شریک و با هزینه ی وی انجام خواهد شد که باید در پیشنهاد خود لحاظ نماید .

14-  شرکت عمران شهر جدید سهند در انتخاب سرمایه گذار مختار بوده و نیز هرگونه تغییرات و اصلاحات این فراخوان اعم از تاریخ های مندرج درآگهی و اسناد، از طریق وب سایت این شرکت اطلاع رسانی خواهد شد .

15- قیمت اسناد:مبلغ 3000000 ریال (سه میلیون ریال) می باشد که بایستی از طریق POSداخل شرکت پرداخت و رسید آن به واحد سرمایه گذاری و مشارکت تحویل شود.

 شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت