صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

پارس وی دی اس
دوشنبه, 1 مرداد, 1403

آگهی عملیات اجرایی حفر چاه جدید در محل چاه شماره 8 و چاه شماره 18 مرند

 

عملیات اجرایی حفر چاه جدید در محل چاه شماره 8 و چاه شماره 18 مرند

باسمه تعالی

 آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول و دوم)

شماره های 264 سال 1402

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را:

 

ردیف شماره فراخوان موضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه(ریال) مدت اجرای کار (ماه) مبلغ برآورد اولیه(ریال) محل اعتبار
1 264 عملیات اجرایی حفر چاه جدید در محل چاه شماره 8 و چاه شماره 18 مرند

به شماره 2002001403000281 مورخ 5/10/1402

2،231،231،837 4 44،624،636،756 عمرانی

 

و از طریق مناقصه (عمومی) در سامانه تدارکات الکترونيکي به پیمانکار دارای واجد شرایط و دارای رتبه کاوشهای زمینی واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد بديهي است هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ج) پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانت نامه یا رسید واریز وجه  را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 14/10/1402

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 27/10/1402

زمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 27/10/1402

سایت www.abfaazarbaijan.ir

 

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یادداشت