صاحب‌دیوان، پایـگاه خبــری و تحلیلی تاریخ و فـرهنگ ایران

شیخ تبریزی و نطق‌های آتشین

شیخ محمد از جمله روحانیون مجاهدی بود که به مخالفت با استبداد دو تن از صدراعظم‌های ایران در دوران سطنت محمدعلی و احمد شاه قاجار یعنی میرزا نصرالله خان نائینی ملقب به مشیرالدوله در بهار و تابستان ۱۲۹۰ و حسن وثوق‌الدوله در بهار و تابستان ۱۲۹۹ پرداخت. او ۹ سال قبل از قیام فروردین ۱۲۹۹، […]

شیخ تبریزی که به جنگ تزویر و زور رفت

شیخ محمد خیابانی روحانی مبارز، واعظ، آزادی خواه و از فعالان سیاسی دوره انقلاب مشروطه ایران بود. او در رشته فقه و اصول تا نزدیک مرحله اجتهاد رسیده بود و حکمت، طبیعیات، تاریخ و ادبیات نیز می دانست، او چندی امام جماعت مسجد جامع تبریز بود و در دوران مجلس دوم به وکالت رسید و […]