یادداشت

گفتگو

گزارش

فرهنگ و هنر

یک تصویر و شناسایی افراد حاضر در آن از میرزا حسن رشدیه تبریزی

 

میرزا حسن رشدیه پیر معارف ایران و بنیانگذار مدارس ایران به سبک امروزی

از سمت راست: ضیاءالدین رشدیه فرزند میرزا حسن،میرزا حسن رشدیه،آقای بینش پور از اقوام رشدیه

نشسته: نرگس رشدیه و عفت رشدیه دو تن از دختران مرحوم میرزا حسن رشدیه

شناسایی و منبع عکس:سرکار خانم بهدخت رشدیه

معرفی کتاب

جدیدترین مطالب صاحب دیوان