جغرافیای آذربایجان
شنب غازان و هنر مکتب تبریز
مهدی بزاز دستفروش/ رئیس اداره امور موزه‌های آذربایجان شرقی یکی از شگفت‌آورترین حوادث تاریخ ایران پس از حملات ویرانگر مغولان شکل‌گیری بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین حوزه‌های علمی (حوزه‌های اربعه رصدخانه مراغه، شنب غازان، ربع رشیدی و سلطانیه) و آبادانی تبریز و ...
نقشه آذربایجان
آذربایجان در دوران سوم و چهارم زمین‌شناسی و در اثر دگرگونی‌های عظیم در پوسته‌ی زمین و حرکات کوه‌زایی و فعالیت‌های آتشفشانی شدید، از دل فرات ایران که دریایی بزرگ بوده، کوه‌های بلندی چون آرارات، قفقاز، زاگرسة سهند و سبلان سربرآوردند ...
توسط
تومان